yz photoblog | a forgotten photoblog | Reflection #2 | 2008-07-01 07:00:00