yz photoblog | a forgotten photoblog | Crowded #2 | 2008-07-02 07:00:00