yz photoblog | a forgotten photoblog | Crowded | 2008-06-30 07:00:00