yz photoblog | a forgotten photoblog | Scythe Factory #2 | 2009-07-11 01:00:00