yz photoblog | a forgotten photoblog | Scythe Factory #3 | 2009-07-12 01:00:00