yz photoblog | a forgotten photoblog | Scythe Factory #1 | 2009-07-10 01:00:00