yz photoblog | a forgotten photoblog | Boats Of Lake Velence #6 | 2009-05-02 01:00:00