yz photoblog | a forgotten photoblog | Boats Of Lake Velence #5 | 2009-05-01 01:00:00