yz photoblog | a forgotten photoblog | Boats Of Lake Velence #7 | 2009-05-03 01:00:00