yz photoblog | a forgotten photoblog | Boats Of Lake Velence #4 | 2009-04-30 01:00:00