yz photoblog | a forgotten photoblog | Budapest | 2008-04-19 07:00:00