yz photoblog | a forgotten photoblog | Hiding boat | 2008-04-20 07:00:00