yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat detail #3 | 2008-09-05 07:00:00