yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat detail | 2008-09-04 07:00:00