yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat detail #2 | 2008-09-06 07:00:00