yz photoblog | a forgotten photoblog | Ice #3 | 2009-12-18 01:00:46