yz photoblog | a forgotten photoblog | Ice #2 | 2009-12-17 01:00:46