yz photoblog | a forgotten photoblog | 89 years | 2008-05-23 07:00:00