yz photoblog | a forgotten photoblog | Mom | 2008-05-22 07:00:00