yz photoblog | a forgotten photoblog | Hiking | 2009-10-07 01:00:46