yz photoblog | a forgotten photoblog | Hiking #2 | 2009-10-08 01:00:46