yz photoblog | a forgotten photoblog | More boat | 2008-05-14 07:00:00