yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat reflection | 2008-05-15 07:00:08