yz photoblog | a forgotten photoblog | Wind Power Station #2 - Ready To Take Off | 2009-06-30 01:00:00