yz photoblog | a forgotten photoblog | Wind Power Station #1 | 2009-06-29 01:00:00