yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat Detail #3 | 2009-03-08 01:00:00