yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat Detail #2 | 2009-03-07 01:00:00