yz photoblog | a forgotten photoblog | Archive Picks #1 | 2009-02-02 01:00:00