yz photoblog | a forgotten photoblog | Nothing #2 (Lake Velence) | 2009-02-01 01:00:00