yz photoblog | a forgotten photoblog | Frozen Lake #2 | 2013-01-17 00:15:43