yz photoblog | a forgotten photoblog | Frozen Lake | 2013-01-13 20:16:41