yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat | 2012-12-01 23:00:00