yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat | 2012-12-02 23:00:00