yz photoblog | a forgotten photoblog | Sitting On The Pier | 2012-09-14 23:00:00