yz photoblog | a forgotten photoblog | Berlin, Charlottenburg | 2012-09-13 23:00:00