yz photoblog | a forgotten photoblog | City Geometry #3 | 2011-10-31 22:00:00