yz photoblog | a forgotten photoblog | City Geometry #4 | 2011-11-01 22:00:00