yz photoblog | a forgotten photoblog | City Geometry #2 | 2011-10-27 22:00:00