yz photoblog | a forgotten photoblog | City Geometry | 2011-10-26 22:00:00