yz photoblog | a forgotten photoblog | Camouflage | 2010-12-15 15:01:12