yz photoblog | a forgotten photoblog | Portrait Session | 2010-12-01 13:32:46