yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat Detail | 2010-11-07 15:23:10