yz photoblog | a forgotten photoblog | Staircase Light Study | 2010-10-22 14:03:56