yz photoblog | a forgotten photoblog | Sleeping | 2008-06-28 07:00:00