yz photoblog | a forgotten photoblog | Reflection | 2008-06-26 07:00:00