yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence | 2010-09-18 13:54:44