yz photoblog | a forgotten photoblog | Pork Medallions | 2010-09-08 14:05:18