yz photoblog | a forgotten photoblog | School Year Opening Ceremony | 2010-09-01 09:21:31