yz photoblog | a forgotten photoblog | Window Scene | 2010-08-20 17:57:36