yz photoblog | a forgotten photoblog | Pool Reflection | 2010-08-16 10:22:28